Dla Soboty fotografia posiada przede wszystkim wymiar intelektualny, co oddaje już sam tytuł książki. W twórczości fotograficznej włączonej w obieg sztuki i szerzej – kultury, dostrzega głównie przekaz pozaobrazowy, dyskursywny, a nawet filozoficzny: „Fotografię można więc uznać za medium uruchamiające różne sposoby rozumienia podstawowych kategorii filozoficznych. (…) najnowsze media elektroniczne (…) rzadko dają taką swobodę dla intelektualnej refleksji jaką umożliwia unieruchomiony obraz fotografii”.

Adam sobotaObok, klasycznych już w polskim piśmiennictwie fotograficznym analiz twórczości Lewczyńskiego, Beksińskiego, Schlabsa, Rydet, Pawłowskiego, Dłubaka, Kulik, Natalii LL i innych, autor zarysował również swoje poglądy na wiele zagadnień z zakresu teorii fotografii. Podważył na przykład jeden z modnych ostatnio mitów o dominacji w sztuce i fotografii paradygmatu postmodernistycznego. Sobota zdaje się być bardziej zwolennikiem tezy, iż sztuka postmodernistyczna (przy całej „nieostrości” tego pojęcia!) jest bardziej kontynuacją tradycji awangardy, a więc moderny, niż zupełnie nową jakością.

Książka jest zbiorem ważnych tekstów Adama Soboty, które wcześniej były publikowane w katalogach wystaw lub innych wydawnictwach. Szkoda, że nie umieszczono (przy większości artykułów) informacji, z którego roku pochodzi dany tekst, co znacznie ułatwiłoby czytelnikowi zrozumienie takich określeń, jak „dzisiaj”, „w ostatnim czasie”, „w sztuce naszych czasów”, itp.

Adam Sobota, Konceptualność fotografii, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2004

fot. Zdzisław Beksiński – Strefa, 1957, brom, 28,5 x 37,8cm

EN

For Sobota photograph has primarily an intellectual dimension, which reflects the very title of the book. In the photographic work of art incorporated into the society – he mainly sees a culture as the antitype message, something discursive, and even philosophical: “The photograph can be regarded as a medium actuating different ways of understanding of the basic philosophical categories. (…) The latest electronic media (…) rarely provide the freedom for intellectual reflection which is enabled by still image photography “.

Adam sobotaAdam Sobota beside the classics of Polish literature, photographic analysis of the work of Lewczyński, Beksiński, Schlabs, Rydet, Pawlowski, Dłubak Kulik, Natalia LL, and others, is also outlining his views on many issues in the theory of photography. Undermining, for example, one of the fashionable myths dominating in art and photography postmodern paradigm. Sobota seems to be more of an advocate of the thesis that postmodern art (taking into account “blurr” of the term!) is more a continuation of the tradition of the avant-garde, and modernism rather than a completely new quality.

The book is a collection of important texts, which had previously been published in exhibition catalogs and other publications. I wish someone had placed (beside most articles) information about the origin of the text, which would greatly facilitate the reader in understanding terms such as “today”, “the last time”, “the art of our times”, etc.

Adam Sobota, Conceptual photography, BWA Gallery in Bielsko, Bielsko-Biala 2004

fot. Zdzisław Beksiński – Strefa, 1957, brom, 28,5 x 37,8cm